ดูเปิดเลนส์ส่องโลก (ตอน พระลักษมี กับความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ( เปิดเลนส์ส่องโลก 11/08/2020 วันที่ 12 สิงหาคม 2563 ) รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง

เปิดเลนส์ส่องโลก

เปิดเลนส์ส่องโลก
รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง