ดูเปิดเลนส์ส่องโลก (ตอน การเปลี่ยนแปลงของวิถีเกษตรกรรมหลังวกฟตโควิต 19) วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ( เปิดเลนส์ส่องโลก 24/06/2020 วันที่ 24 มิถุนายน 2563 ) รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง

เปิดเลนส์ส่องโลก

เปิดเลนส์ส่องโลก
รายการที่รวบรวมการเดินทางผจญภัยไปในที่ต่างๆ เพื่อค้นหาและศึกษารูปแบบชีวิต วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนแหล่งทรัพยากรที่ยังไม่เป็นที่รู้จัก ด้วยรูปแบบที่เรียบง่าย สวยงาม แต่แฝงด้วยสาระและบันเทิง